Üzleti feltételek

FOR ELECTRONIC COMMERCE WWW.INSTANTRESEARCH.CZ IN OPERATION

under the trading company IPSOS, s.r.o.
identification number: 267 38 902

1. Elsődleges rendelkezések

1.1. Ezen általános szerződési feltételek szabályozzák azokat a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, melyek az IPSOS, s.r.o. (székhely: Topolská 1591, Černošice, Praha - west, azonosító szám: 26738902) (a továbbiakban: “Ipsos”) és egy másik természetes személlyel vagy jogalannyal (továbbiakban: "Ügyfél") az Ipsos weboldalán keresztül kötött szolgáltatási szerződés alapján vagy kapcsán (továbbiakban: „Szerződés") felmerülhetnek.

1.2. Ezen általános szerződési feltételek szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az Ipsos www.instantresearch.cz / www.instantresearch.hu / www.instantresearch.eu címen (a továbbiakban: „Weboldal”) található weboldalának használatát és a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéses jogviszonyt. Ezen általános szerződési feltételeken kívül egyéb rendelkezés az Ipsos és az Ügyfél külön megállapodásának keretében köthető. Amennyiben e külön megállapodás és a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései között ellentmondás mutatkozik, úgy a külön megállapodásban foglaltak az irányadóak.

1.3. Ezen általános szerződési feltételek rendelkezései szerves részét képezik a Szerződésnek. Az általános szerződési feltételeket az Ipsos egyoldalúan módosíthatja vagy kiegészítheti, az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. Az Ügyfélre az áltanos szerződési feltételek aktuális érvényben lévő változata vonatkozik.

1.4. Az Ügyfél és Ipsos közötti szerződés a Polgári törvénykönyv 89/2012 Sb. sz. törvénynek megfelelően jön létre. A Szerződéstől és a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak. Az Ipsos természetes személyek esetében azzal a feltétellel és feltételezéssel köti meg a Szerződést, hogy az Ügyfél szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

2. Felek jogai és kötelezettségei

2.1. Az Ipsos a jelen általános szerződési feltételek mellett nyújtja szolgáltatását, amely online eszközök használatára vonatkozik az adatfelvétel teljesítéséhez szükséges, az Ügyfél által létrehozott és igényeinek megfelelően tervezett kérdőív segítségével.

2.2. Az Ügyfél a szolgáltatás megrendelése során köteles megadni a helyes információkat, létrehozni egy felhasználói profilt és létrehozni a kérdőívet. Az Ipsos az Ügyfél által megadott információkat helyesnek tekinti, a helytelen, pontatlan és/vagy valótlan adatok megadásából eredő jogkövetkezményekért az Ügyfél felel.

2.3. Az Ügyfél az Ipsos-tól a szolgáltatást üzleti tevékenységhez kapcsolódóan, illetve közcélú igényeinek megfelelő tudományos kutatás, illetve társadalmi kutatás céljából rendeli meg.

2.4. Az Ipsos nem felelős azokért a rendszerhibákért, amelyeket nem szándékosan idézett elő. Az Ipsos minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Weboldal működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért. Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy az Ipsos nem felelős az olyan hibákért, melyek harmadik felek Weboldalon történő beavatkozásának következtében vagy a Weboldal rendeltetési céljának nem megfelelő használatából fakadnak.

2.5. Az Ipsosnak joga van a Szerződéstől való elállásra abban az esetben, ha az Ügyfél szándékosan megsérti a Weboldal használatára vonatkozó szabályokat, ha bármilyen módon sérti az Ipsos és az Ipsos ügyfelei, partnerei jóhírnevét és/vagy üzleti érdekeit és ha a szolgáltatást a joggal és erkölccsel ellentétesen használja.

2.6. Az Ipsos fenntartja a jogot, hogy bármely projektet töröljön. Amennyiben az Ipsos a szerződést / projektet törli, az ügyfél jogosult a már befizetett összegek (szolgáltatási díj) visszatérítésére teljes mértékben és 3 munkanapon belül attól az időponttól, hogy az ügyfél megadta a visszatérítéshez szükséges számlaszámot.

3. Szerződés megkötése és fizetés

3.1. Az Ipsos Weboldalához tartozik:

 • Egy kalkulátor, melynek segítségével az Ügyfél bármikor ki tudja számítani a szolgáltatás díját
 • Egy válaszadói célcsoport
 • Egy könnyen létrehozható kérdőív (szerkesztési lehetőséggel)

A fenti eszközök használatával az Ügyfél a saját választása szerint határozza meg a Szerződés tárgyát és hoz létre kérdőívet.

3.2. A kérdőív végleges formájának elfogadása előtt az Ügyfélnek lehetősége van a kérdőívben megadott információk szerkesztésére és ellenőrzésére.

3.3. Az Ügyfél a „Kutatás kifizetése” gombra kattintva hagyja jóvá és küldi el a kérdőívet az Ipsosnak.

3.4. Az adatfelvételhez használandó végleges kérdőív elfogadása után az Ipsos tájékoztatja az Ügyfelet a megrendelt szolgáltatások díjáról (az aktuális díjat a kalkulátoron lehet látni folyamatosan a kérdőív létrehozása során). A fizetés az Ügyfél választása szerinti alábbi módokon történhet:

 • online bankkártyás fizetéssel
 • az Ipsos részére történő banki átutalással, a bankszámlaszámot az Ügyfél részére e-mailen küldjük el (az Ügyfél köteles egy, a fizetés azonosítására szolgáló egyedi számsort használni, melyet szintén e-mailen küldünk el)
 • fizetési kapun, ún. payment gateway-en keresztül

3.5. A Szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a szolgáltatás teljes díja jóváírásra kerül az Ipsos bankszámláján.

3.6. Az Ipsos bankszámlájára történő kifizetés jóváírását követően azonnal elkezdődik az adatfelvétel az Ügyfél által a kérdőívben pontosított igények alapján. Emellett az Ipsos emlékeztető e-mailt küld az Ügyfél e-mail címére. Ez az e-mail tartalmazza a Szerződés létrejöttének visszaigazolását és egy felsorolást a szolgáltatások végrehajtásának időbeli ütemezéséről.

3.7. Az Ipsos tevékenységének eredménye egy output, amely az Ügyfél által létrehozott kérdőív alapján történő kutatás (adatfelvétel) során létrejött adatokat jelenti. Ezt az outputot az Ügyfélnek e-mailben küldjük el táblázatos formában, az alap társadalmi-demográfiai adatok szerint rendezve, legkésőbb a Szerződés létrejöttét követő 4. (negyedik) munkanapon. Az Ügyfél elismeri és elfogadja, hogy az eredmény egy egyszerű adatgyűjtemény, melyet neki kell a továbbiakban feldolgoznia. Az Ipsos nem vállal további felelősséget az adatok feldolgozásáért. Az Ipsos nem felelős a kérdőív tartalmáért és nem vesz részt a kérdőív tartalmának létrehozatalában.

3.8. A megrendelő felelős teljes mértékben a kutatási tervért, a kérdések megfogalmazásáért a célcsoport nagyságáért és kiválasztásáért. Ha a megrendelő közzéteszi az adatok forrását, kötelező az alábbi formátumot használnia: Az adatokat az Ipsos Instant Research gyűjtötte.
Az eredmények megosztásakor tilos például az alábbi forrásmegjelölést, szövegezést használni: "A kutatást az Ipsos készítette" vagy "A kutatást az Ipsos ügynökség végezte a ..… vállalat számára.". E feltétel nem teljesítése negatívan befolyásolhatja az Ipsos jó hírnevét, amely okból jogi lépések válhatnak szükségessé.

4. Személyes adatok védelme és üzleti kommunikáció

4.1. A személyes adatok védelmét azon ügyfelek esetében, akik magánszemélyek (természetes személyek), a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 101/2000 Sb. sz. törvény továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szabályozza.

4.2. Az Ügyfél biztosítja az Ipsos részére a jogot, hogy a 101/2000 Sb. sz. személyes adatok védelmére vonatkozó törvénynek megfelelően feldolgozzák a személyes adatokat és egyéb ebből következő feldolgozást.

4.3. Az Ügyfél által megadott személyes adatok valóságtartalmáért és pontosságáért kizárólagosan az Ügyfél felelős. Amennyiben az Ügyfél a Weboldal használata és/vagy a szerződéses jogviszony ideje alatt harmadik fél adatait adta meg – e harmadik fél engedélye nélkül – vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, e tekintetben minden felelősség az Ügyfelet terheli.

4.4. A Szerződés megkötésével az Ügyfél kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja a megrendelés során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezeléséhez, amely elengedhetetlen a Szerződés teljesítéséhez. A hozzájárulás megadása önkéntes, azt az Ügyfél bármikor visszavonhatja. az 5.3. pontban foglalt e-mail címre küldött üzenetben, amelynek jogkövetkezményeként a Szerződés megszűnik.

4.5. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás:

4.5.1. Az Ipsos által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

Személyes adatok megnevezéseAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Név, lakcím, telefonszám, e-mailWeboldal használata, Szerződés megkötése, Szerződés teljesítése, kapcsolattartás,Ügyfél hozzájárulása, Szerződés teljesítéseSzerződés megszűnéséig
Bankkártya adatok Díjak kifizetéseÜgyfél hozzájárulása, Szerződés teljesítéseAz adott kifizetés megvalósulásáig
Számlázási név, cím, adószámDíjak kiszámlázásaÜgyfél hozzájárulása, Szerződés teljesítéseA hatályos adótörvényeknek megfelelően

4.5.2. A személyes adatok megismerésére az Ipsos cégcsoport tagjai és a Szerződés teljesítésében részt vevő alkalmazottak jogosultak. A megadott személyes adatokat az Ipsos elektronikusan tárolja. Az Ipsos a személyes adatokat – az Ipsos cégcsoport tagjain kívül – adatfeldolgozó és más címzettek részére nem továbbítja. Az Ipsos az Ügyfél által megadott adatokkal nem végez profilalkotást és nem használja fel automatikus döntéshozatal során.

4.5.3. Ügyfél személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai:

 • Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog: az Ügyfél az 5.3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy az Ipsos milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ügyfél kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Helyesbítéshez való jog: az Ügyfél az 5.3. pontban megadott megadott elérhetőségeken keresztül – a Weboldalon kerestül történő adatmódosításon felül - kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ügyfél kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 • Törléshez való jog: az Ügyfél az 5.3. pontban megadott megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ügyfél kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A személyes adatok törlése esetén a Szerződés automatikusan megszűnik.
 • Zároláshoz, adatkezelés korlátozásához való jog: az Ügyfél az 5.3. pontban megadott megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását, kezelésének korlátozását. A zárolás addig tart, amíg az Ügyfél által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ügyfél kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. A személyes adatok zárolásának időtartama alatt a Szerződés nem teljesíthető.
 • Adathordozhatósághoz való jog: az Ügyfélnek joga van arra, hogy ezen személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 • Tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél az 5.3. pontban megadott megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ügyfelet e-mailben tájékoztatjuk.
 • Panaszhoz, jogorvoslathoz való jog: az Ügyfél jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasszal fordulni az Ipsos felé az 5.3. pontban megadott elérhetőségeken. A panasz elbírálásáról legkésőbb 30 napon belül intézkedünk és az Ügyfél által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. Az Ügyfél a panasz elbírálásával vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdésben jogorvoslattal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). l.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Weboldal használatával kapcsolatos jogviszony és a Szerződés által létrejött jogviszony vonatkozásában a cseh jog az irányadó. Felek jogvita esetére kikötik Csehország kizárólagos joghatóságát.

5.2. Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy joghatás nélküli vagy azzá válik, akkor az érvénytelen rendelkezés helyett az a rendelkezés lép életbe, melynek jelentése legközelebb áll az érvénytelenné vált rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a további rendelkezések érvényességét. A feltételek változása vagy kiegészítése írásos formában történik és ezek a változtatások az Ipsos weboldalán történő publikálás napjától hatályosak. A publikálási nap előtt létrejött szerződéseket és teljesítésüket az aktuális változat szabályozza.

5.3. Az Ipsos elérhetőségei:
cégnév: IPSOS, s.r.o.
cím: Topolská 1591, Černošice, Praha - west
Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben angol nyelvű segítség: Protivínský Karel, karel.protivinsky@ipsos.com
Szolgáltatással kapcsolatosan magyar nyelvű segítség: https://www.instantresearch.hu/info/kontakt/
A magyar adatvédelmi felelős neve és elérhetőségei: Grünfeld Ágnes, agnes.grunfeld@ipsos.com

5.4. Bármely, a szerződésből fakadó vagy annak kapcsán esetlegesen felmerülő vitát közös megegyezéssel kell rendezni. Ha nem jön létre megállapodás, a jogvitát az Ipsos székhelye szerinti bíróságon kell véglegesen rendezni.

5.5. Jelen kutatásból származó eredmények publikálása esetén minden esetben az Ipsos adatfelvételi módszerére (Instant Research) szükséges hivatkozni. A nyilvánosan közzétett adatoknak meg kell egyezniük az adatfelvétel során keletkezett pontos adatokkal. Az Ipsos Zrt. nem jogosult az adatok publikálására, harmadik személynek való átadására, értékesítésére, üzleti felhasználásra semmilyen formában.

In Prague on 8. 10. 2018